-

Suchy lód

-

-

-

WŁAŚCIWOŚCI (wybrane)

- Temperatura suchego lodu (sublimacji): - 79°C

- Temperatura topnienia: - 56,6°C

- Temperatura krytyczna: 31°C

- Temperatura zapłonu: gaz niepalny

- Gęstość względna gazu: 1,52 (powietrze=1, cięższy niż powietrze, opada na podłoże)

- Gęstośc bezwzględna gazu: 1,85 kg/m3

- Prężność par: 57,3 bar w temperaturze 20°C

- Rozpuszczalność w wodzie: 2000 mg/l

- Masa molowa: 44

- Postać, smak, zapach: forma stała, kolor biały, bez zapachu, smak obojętny

- Transport:

  • nie podlega pod ADR / RID;
  • IMDG: klasa 9, numer ONZ i nazwa: UN 1845 Dwutlenek węgla - stały;
  • IATA: klasa 9, numer ONZ i nazwa: UN 1845 Dwutlenek węgla - stały.

-